5 Σεπτεμβρίου 2018: Ξεκινά η εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και έφηβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και βιοανάδρασης (ENDORSE)“, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2014–2020.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση πρωτότυπης ολοκληρωμένης πλατφόρμας βασισμένης σε προηγμένες και αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και βιοανάδρασης για την προαγωγή αυτοδιαχείρισης του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔΤ1) και της παχυσαρκίας. Το ENDORSE θα εστιάσει στην ανάπτυξη περιβάλλοντος εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών με στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, παρακολούθηση, συμμόρφωση, προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και υποστήριξη αποφάσεων επιτρέποντας στις ομάδες στόχους (παιδιά και έφηβοι με ΣΔΤ1 ή/και με παχυσαρκία) να έχουν πρωταρχικό ρόλο και να μην είναι απλοί παρατηρητές στη φροντίδα υγείας τους.

Skip to content